Các hướng nghiên cứu chính của khoa Thương mại quốc tế thời gian tới

1. Kinh doanh quốc tế

2. Quản trị đa văn hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

3. Hải quan  Việt Nam

4. Thương phẩm học

5. Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế

 


"