Đề cương học phần Đàm phán Thương mại quốc tế - Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế   11/14/2015 2:16:32 PM
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
 
 
1.      Tên học phần: Đàm phán thương mại quốc tế

                         International trade negotiation

2.      Mã học phần: ITOM1611

3.      Số tín chỉ: 2 (24,6)

     (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)          

4.      Điều kiện học phần

- Học phần tiên quyết: Không                                Mã HP:

- Học phần học trước: Quản trị đa văn hóa            Mã HP: ITOM 1811

- Học phần song hành: QTTNTMQT                       Mã HP: ITOM0511

- Điều kiện khác: Không

5.      Đánh giá:            - Điểm chuyên cần: 0,1

                                  - Điểm thực hành: 0,3

                                   - Điểm thi hết HP: 0,6

6.      Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ

7.      Cán bộ giảng dạy học phần

7.1.           CBGD cơ hữu: PGS.TS. Doãn Kế Bôn

    Ths Lê Thị Việt Nga

    Ths. Mai Thanh Huyền

7.2.           CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: Không

7.3.           CB thực tế báo cáo chuyên đề: Không

8.      Mục tiêu của học phần

- Mục tiêu chungHọc phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về đàm phán trong thương mại quốc tế bao gồm những chiến lược và kỹ thuật đàm phán. Học phần cũng giúp sinh viên hoàn thiện những kỹ năng như kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng trả lời, kỹ năng thuyết phục,... thông qua việc thực hành một số tình huống đàm phán thương mại quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về đàm phán trong thương mại quốc tế, giúp sinh viên hiểu những chiến lược, kỹ thuật, chiến thuật trong đàm phán thương mại quốc tế và việc vận dụng những chiến lược, kỹ thuật đó trong từng điều kiện cụ thể. Học phần giúp sinh viên có những kỹ năng cơ bản như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng nhượng bộ, kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi...

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong đàm phán thương mại quốc tế bao gồm những đặc điểm của đàm phán thương mại quốc tế, các kiểu đàm phán thương mại quốc tế, một số mô hình đàm phán. Học phần cũng nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đàm phán thương mại quốc tế. Ngoài ra, học phần giới thiệu các chiến luợc, các phương pháp tiếp cận và các kỹ thuật trong đàm phán thương mại quốc tế cũng như quá trình tổ chức đàm phán trong thương mại quốc tế từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kết thúc và kiểm tra quá trình đàm phán.

The module introduces fundamental of international trade negotiation including the characteristics of international trade negotiation, types of international trade negotiation and the basic models of international trade negotiation. The module also deals with factors that affect international trade negotiation. In addition, the module introduces strategies, techniques of international trade negotiation and the process of international trade negotiation.

10. Tài liệu tham khảo:

10.1. TLTK bắt buộc:

[1] Bài giảng “Đàm phán TMQT” của Bộ môn QTTNTMQT

[2] PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, 2006, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê.

[3] PGS.TS. Doãn Kế Bôn, 2010, Quản trị tác nghiệp TMQT, NXB Chính trị hành chính.

[4] Nguyễn Xuân Thơm, Nguyễn Xuân Hồng, 2001, Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế, NXB Chính trị quốc gia

10.2.       TLTK khuyến khích (Websites):

[5] Phil Baguley, Nhân Văn biên dịch, 2004, Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh, NXB TPHCM.

[6] Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý, 2008, Chuẩn mực giao tiếp thời hội nhập, NXB Lao động và xã hội.

[7] Nguyễn Trọng Đàn, 2003, Nghi thức thư tín TMQT, NXB Đại học Quốc gia TPHCM.

[8] Peter B.Stark – Jane Flaherty, 2003, 101 ways to win everytime in any situation.

[9] GS.TS. Hoàng Đức Thân, 2006, Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh, NXB Thống kê.

[10] www.xuatnhapkhauvietnam.com

[11] www.thuongmai.vn

[12] www.viettrade.gov.vn

11. Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Bài mở đầu

-         Mục tiêu nghiên cứu

-         Đối tượng nghiên cứu

-         Nội dung nghiên cứu

-         Phương pháp nghiên cứu

 

 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.1.           Khái niệm, vai trò của đàm phán thương mại quốc tế

1.1.1.     Khái niệm và đặc điểm của đàm phán thương mại quốc tế

1.1.2.     Vai trò của đàm phán thương mại quốc tế

1.2.           Phân loại đàm phán thương mại quốc tế

1.2.1.     Phân loại căn cứ vào hình thức đàm phán

1.2.2.     Phân loại căn cứ vào phương pháp tiếp cận

1.2.3.     Phân loại căn cứ vào chiến lược đàm phán

1.3.           Một số mô hình đàm phán thương mại quốc tế điển hình

1.3.1.     Mô hình Walter và Mc Kersie

1.3.2.     Mô hình Sawyer và Guetzkow

1.3.3.     Mô hình Sebenius

1.3.4.     Mô hình Fisher và Ury

1.3.5.     Mô hình PIN

1.4.           Những yếu tố ảnh hưởng đàm phán thương mại quốc tế

1.4.1.     Những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh

1.4.2.     Những yếu tố thuộc chủ thể các bên đàm phán

 

[1]

[2]

 

 

179-195

4-29

77-83

Chương II

ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Ở MỘT SỐ NỀN VĂN HÓA TRÊN THẾ GIỚI

2.1. Đàm phán thương mại quốc tế ở một số nước châu Á

2.1.1. Đàm phán thương mại quốc tế ở Nhật Bản

2.1.2. Đàm phán thương mại quốc tế ở Trung Quốc

2.1.3. Đàm phán thương mại quốc tế ở Hàn Quốc

2.1.4. Đàm phán thương mại quốc tế ở Ấn Độ

2.1.5. Đàm phán thương mại quốc tế ở Việt Nam

2.2. Đàm phán thương mại quốc tế ở một số nước châu Âu

2.2.1. Đàm phán thương mại quốc tế ở Anh

2.2.2. Đàm phán thương mại quốc tế ở Đức

2.2.3. Đàm phán thương mại quốc tế ở một số nước Đông Âu

2.3. Đàm phán thương mại quốc tế ở một số nước châu Mỹ

2.3.1. Đàm phán thương mại quốc tế ở Mỹ

2.3.2. Đàm phán thương mại quốc tế ở Achentina

2.3.3. Đàm phán thương mại quốc tế ở Canada

2.4. Đàm phán thương mại quốc tế ở một số nước châu Phi

2.4.1. Đàm phán thương mại quốc tế ở Nam Phi

2.4.2. Đàm phán thương mại quốc tế ở Nigeria

[1]

[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 – 163

31-64

141-498

Chương III

CHIẾN LƯỢC VÀ KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.1. Nội dung cơ bản trong đàm phán thương mại quốc tế

3.1.1. Tên hàng

3.1.2. Số lượng

3.1.3. Chất lượng

3.1.4. Bao bì

3.1.5. Giá cả

3.1.6. Giao hàng

3.1.7. Thanh toán

3.2. Chiến lược đàm phán thương mại quốc tế

3.3.1. Chiến lược đàm phán kiểu cứng

3.3.2. Chiến lược đàm phán kiểu mềm

3.3.3. Chiến lược đàm phán kiểu nguyên tắc

3.3. Phương pháp tiếp cận trong đàm phán thương mại quốc tế

3.4.1. Phương pháp tiếp cận kiểu thắng – thua

3.4.2. Phương pháp tiếp cận kiểu thua – thắng

3.4.3. Phương pháp tiếp cận kiểu thắng – thắng

3.5. Một số kỹ thuật cơ bản trong đàm phán thương mại quốc tế

3.5.1. Kỹ thuật đàm phán giá

3.5.2. Kỹ thuật triển khai đàm phán

3.5.3. Kỹ thuật kết thúc đàm phán

[3]

[1]

[2]

[4]

193– 257

203-225

73-98

54-160

 

Chương IV

QUY TRÌNH ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

4.1. Lập kế hoạch đàm phán

4.1.1. Vai trò của lập kế hoạch

4.1.2. Nội dung của kế hoạch

4.2. Tổ chức đàm phán

4.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đàm phán

4.2.2. Giai đoạn tiếp xúc

4.2.3. Giai đoạn đàm phán

4.2.4. Kết thúc đàm phán

4.3. Kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệp hoạt động đàm phán

4.3.1. Mô hình kiểm tra, đánh giá

4.3.2. Nội dung kiểm tra, đánh giá

[1]

[2]

225-307

103-128

 

12.         Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Bài mở đầu + Chương 1

7

6

1

2

Chương 2

6

5

1

3

Chương 3

10

8

2

4

Chương 4

6

4

2

 

Kiểm tra

1

 

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

 

          CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                   TRƯỞNG BỘ MÔN 

         PGS.TS Doãn Kế Bôn                                                Ths Lê Thị Việt Nga

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.