Đề cương học phần Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế - Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế   11/14/2015 2:12:08 PM
 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần:

Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế

International Forwarding and Transportation Management

2.      Mã học phần: ITOM 0821

3.      Số tín chỉ: 03(36,9)  (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất    90 giờ chuẩn bị cá nhân)          

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết: Không                                         Mã HP:

- Học phần học trước: Không                                         Mã HP:

- Học phần song hành: Quản trị tác nghiệp TMQT            Mã HP: ITOM 0611

- Điều kiện khác: Không

5.      Đánh giá:            - Điểm chuyên cần: 0,1

                                   - Điểm thực hành: 0,3

                                   - Điểm thi hết HP: 0,6

6.      Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.           CBGD cơ hữu:

-       Ths. Lê Thị Thuần

-       Ths. Nguyễn Bích Thủy

-       CN. Vũ Anh Tuấn

7.2.           CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: Không

7.3.           CB thực tế báo cáo chuyên đề: Không

8.      Mục tiêu của học phần:           

- Mục tiêu chung: Học phần trang bị cho sinh viên một cách hệ thống, khoa học những kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết để có thể tiến hành quản trị các hoạt động giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: Học phần cung cấp các kiến thức về quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế, giúp sinh viên có được kỹ năng lựa chọn các phương thức vận chuyển quốc tế trên cơ sở những tiêu chí xác định, giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng liên quan việc hoạch định, tổ chức thực hiện hoạt động giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế và giám sát và điều hành quy trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế sao cho hiệu quả tối ưu.

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp những kiến thức khái quát về các phương thức giao nhận, vận chuyển hàng hóa quốc tế, các chứng từ vận tải quốc tế. Ngoài ra, học phần giới thiệu về quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm lập kế hoạch cho việc giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế, tổ chức thực hiện giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế, giám sát và điều hành quy trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế.

This module provides the basic knowledge about forwarding methods, international transportation, transportation documents. In addition, this module introduces international forwarding and transportation management, include planning, organising, leading and controlling international forwarding and transportation process.

10. Tài liệu tham khảo:

10.1.       TLTK bắt buộc:

[1]  Bài giảng Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế của Bộ môn QTTN TMQT

[2]  Phạm Mạnh Hiền, 2010, Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, NXB Lao động – xã hội

10.2.       TLTK khuyến khích (Websites):

 [3] Y.H.V Lun, K.H Lai, T.C.E Cheng, 2010, Shipping and Logistics management, Springer.

[4] Lars Gorton, Rolf Ihre, Arne Sandevärn, 1995, shipbroking and chartering practice, fourth edition, Lloyd’s of London Press, LTD.

[5] Website: http://thutuchaiquan.vn (Diễn đàn thủ tục xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan)

[6] Website: http://vietship.vn (Diễn đàn giao nhận và vận tải)

11. Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Bài mở đầu

- Mục tiêu của học phần

- Đối tượng nghiên cứu

- Nội dung học phần

- Phương pháp nghiên cứu

Chương 1: VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.1 Khái niệm và đặc điểm của vận chuyển hàng hóa quốc tế

1.2 Vận chuyển quốc tế, toàn câu hóa và thương mại quốc tế

1.3 Các  phương thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

1. 4 Cơ sở lựa chọn phương thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

 

 

[1]

[2]

 

 

Chương 2: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

2.1 Đặc điểm và vai trò của phương thức vận tải biển

2.2 Tuyến đường biển

2.3 Cảng biển và các dịch vụ tại cảng biển

2.4 Các loại tàu biển vận chuyển hàng hóa

2.5 Cước phí vận tải biển

2.6 Chứng từ trong phương thức vận tải biển

2.7 Tổ chức quốc tế về vận chuyển đường biển và xu thế liên minh các hãng vận tải biển

2.8 Nguồn luật điều chỉnh vận đơn đường biển và giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển

 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

 

26-110

17-48

47-256

Chương 3: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

3.1 Đặc điểm và vai trò của phương thức vận tải hàng không

3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không

3.3 Tuyến vận tải hàng không

3.4 Cước vận tải hàng không

3.5 Chứng từ trong phương thức vận tải hàng không

3.6 Tổ chức quốc tế về vận chuyển đường hàng không và xu thế liên minh các hãng vận tải hàng không

3.6 Cơ sở pháp lý của vận tải hàng không

 

[1]

[2]

 [5]

[6]

 

150-197

Chương 4: CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

4.1 Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng container

4.1.1 Khái niệm và phân loại container

4.1.2 Quá trình phát triển của vận tải container

4.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải container

4.1.4 Cước phí vận tải container

4.1.5 Chứng từ trong vận tải bằng container

4.2 Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng vận tải đa phương thức

4.2.1 Khái niệm về vận tải đa phương thức

4.2.2 Đặc điểm và vai trò của vận tải đa phương thức

4.2.3 Các hình thức tổ chức vận tải đa phương thức

4.2.4 Chứng từ trong vận tải đa phương thức

4.2.5 Cơ sở pháp lý của vận tải đa phương thức

 

[1]

[2]

 [5]

[6]

 

110-138

49-60

Chương 5: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN KHÁC

5.1 Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường ô tô

5.1.1 Đặc điểm và vai trò của phương thức vận tải bằng đường ô tô

5.1.2 Phân loại ô tô

5.1.3 Cơ sở pháp lý của vận tải bằng ô tô

5.1.4 Cước phí vận tải bằng ô tô

5.1.5 Chứng từ trong vận tải bằng ô tô

5.2 Vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường sắt

5.2.1 Đặc điểm và vai trò của vận tải quốc tế bằng đường sắt

5.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường sắt

5.2.3 Cơ sở pháp lý của vận tải quốc tế bằng đường sắt

5.2.4 Chứng từ trong vận tải đường sắt

 

[1]

[2]

 [5]

[6]

 

139-149

135-150

Chương 6: QUẢN TRỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

 

6.1 Khái niệm về quản trị vận chuyển hàng hóa quốc tế

6.2 Vai trò của quản trị vận chuyển hàng hóa quốc tế

6.3 Tổ chức quốc tế trong vận chuyển hàng hóa quốc tế

6.3.1 Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)

6.3.2 Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)

6.3.3 Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA)

6.3.4 Hiệp hội các Hãng hàng không châu Á – Thái Bình Dương (AAPA)

6.3.5 Xu thế liên minh giữa các hãng vận chuyển

6.4 Nội dung quản trị vận chuyển hàng hóa quốc tế

6.4.1 Lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa quốc tế

6.4.2 Tổ chức vận chuyển hàng hóa quốc tế

6.4.3 Giám sát quá trình lưu chuyển hàng hóa, thông tin, cước phí

6.4.4 Điều hành quy trình vận chuyển hàng hóa quốc tế

 

[1]

[3]

 

 

179-191

Chương 7: GIAO NHẬN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

7.1 Khái quát về gom hàng

7.1.1 Khái niệm về gom hàng

7.1.2 Lợi ích của gom hàng

7.1.3 Vai trò của người gom hàng

7.1.4 Trách nhiệm của người gom hàng với hàng hóa

7.1.5 Vận đơn gom hàng

7.2 Khái quát về giao nhận hàng hóa quốc tế

7.2.1 Khái niệm về giao nhận và nội dung dịch vụ giao nhận

7.2.2 Khái niệm về người giao nhận và vai trò của người giao nhận

7.2.3 Các tổ chức giao nhận trên thế giới và ở Việt Nam

7.2.4 Cơ sở pháp lý và nguyên tắc giao nhận hàng hóa quốc tế

 

 

 

Chương 8: QUẢN TRỊ GIAO NHẬN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

8.1 Khái niệm và vai trò của quản trị giao nhận hàng hóa quóc tế

8.2 Nội dung quản trị giao nhận hàng hóa quốc tế

8.2.1 Lập kế hoạch giao nhận hàng hóa quốc tế

8.2.2 Tổ chức giao nhận hàng hóa quốc tế

8.2.3 Giám sát và điều hành quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế 

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

     CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                                 TRƯỞNG BỘ MÔN

 PGS.TS Doãn Kế Bôn                                                Ths Lê Thị Việt Nga

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.