Đề cương học phần Quản trị đa văn hóa - Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế   11/14/2015 2:05:43 PM
 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần: Quản trị đa văn hóa (Cross cultural management)

2.      Mã học phần:ITOM1811

3.      Số tín chỉ: 3 (36,9)

     (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân)          

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết: Không                                   Mã HP:

- Học phần học trước: Kinh doanh quốc tế                Mã HP: ITOM1311

- Học phần song hành: Không                                  Mã HP:

- Điều kiện khác: Không

5.      Đánh giá:            - Điểm chuyên cần: 0,1

                                  - Điểm thực hành: 0,3

                                   - Điểm thi hết HP: 0,6

6.      Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.           CBGD cơ hữu:

-       PGS.TS Doãn Kế Bôn

-       Ths Lê Thị Việt Nga

-       Trương Quang Minh

7.2.           CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: không

7.3.           CB thực tế báo cáo chuyên đề: không

8.      Mục tiêu của học phần:           

- Mục tiêu chung: Học phần giúp người học nhận thấy sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia, ảnh hưởng của văn hóa và sự khác biệt về văn hóa đối với hoạt động quản trị tại những doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Từ đó học phần giúp người học có kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện các chức năng quản trị trong môi trường kinh doanh đa văn hóa.

- Mục tiêu cụ thể: Học phần giúp người học hiểu được sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia và ảnh hưởng của văn hóa cũng như sự khác biệt về văn hóa đối với nhà quản trị, đặc biệt ảnh hưởng đối với công tác tổ chức, lãnh đạo, quá trình giao tiếp và đàm phán. Từ đó học phần giúp người học có kiến thức, kỹ năng cần thiết để vượt qua sự khác biệt về văn hóa và thành công trong quản trị.

9.   Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần trang bị kiến thức về văn hóa, về quản trị đa văn hóa, các khía cạnh của văn hóa và ảnh hưởng của văn hóa đến quản trị. Học phần cũng trang bị những kiến thức về văn hóa tổ chức của doanh nghiệp và sự khác biệt trong văn hóa tổ chức ở các công ty đa quốc gia cũng như ở một số quốc gia trên thế giới, về văn hóa giao tiếp và đàm phán, sự khác biệt trong giao tiếp và đàm phán qua các nền văn hóa và sự khác biệt về phong cách lãnh đạo qua các nền văn hóa. Ngoài ra, học phần còn trang bị những kiến thức và những kỹ năng để vượt qua sự khác biệt về văn hóa giữa các nước và quản trị thành công trong môi trường kinh doanh đa văn hóa.

The module provides the knowledge of culture, cross cultural management, dimensions of culture and the effects of culture on management. The module introduces the knowledge of structure organisation and the diversity of organisation in MNCs and in some countries in the world. The module also introduces communication, negotiation and leadership across cultures. In addition, the module provides some implications and skills to overcome the diversity of culture among countries and manage successfully in cross cultural environment.

10. Tài liệu tham khảo:

10.1.       TLTK bắt buộc:

[1] Bài giảng “Quản trị đa văn hóa” của bộ môn QTTN TMQT

[2] Charlene M. Solomon, Michael S.Shell, 2009, Managing across culture – the 7 keys to doing business with a global mindset, Mc Graw Hill,

[3] Fred Luthans, Jonathan P.Doh, 2012, International Management – Cultures, Strategy, and Behavior, McGraw-Hill Irwin,

10.2.       TLTK khuyến khích:

[4] Rechard Mead, Tim G.Andrews, 2009, International Management – culture and beyond, A John Wiley and Sons, Ltd., Publication,

[5] Richard M.Steers, Carlos J. Sanchez-Runde, Luciara Naroon, 2010, Management across cultures – challenges and strategies, Cambridge university press,

11. Đề cương chi tiết học phần:

 

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Bài mở đầu

-         Mục tiêu của học phần

-         Đối tượng nghiên cứu

-         Nội dung học phần

-         Phương pháp nghiên cứu

Chương 1: VĂN HÓA VÀ QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA

1.1.           Văn hóa

1.1.1.     Khái niệm về văn hóa

1.1.2.     Đặc điểm của văn hóa

1.1.3.     Các khía cạnh của văn hóa

1.2.           Khác biệt văn hóa kinh doanh của một số quốc gia trên thế giới

1.2.1.     Văn hóa kinh doanh của một số nước châu Á

1.2.2.     Văn hóa kinh doanh của một số nước châu Âu

1.2.3.     Văn hóa kinh doanh của một số nước châu Mỹ

1.2.4.     Văn hóa kinh doanh của một số nước châu Phi

1.3.           Khái quát về quản trị đa văn hóa

1.3.1.     Khái niệm về quản trị đa văn hóa

1.3.2.     Thách thức trong việc quản trị đa văn hóa

1.4. Ảnh hưởng của văn hóa đến quản trị

1.4.1. Ảnh hưởng của văn hóa đến tổ chức doanh nghiệp

1.4.2. Ảnh hưởng của văn hóa đến quản trị doanh nghiệp

1.5. Chiến lược quản trị đa văn hóa

1.5.1.

 

 

 

 

 

[3]

 

 

 

 

 

106-165

Chương 2: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

2.1.           Khái quát về văn hóa tổ chức của doanh nghiệp

2.1.1.      Khái niệm về văn hóa tổ chức của doanh nghiệp

2.1.2.      Đặc điểm của văn hóa tổ chức của doanh nghiệp

2.1.3.   Mối quan hệ giữa văn hóa quốc gia và văn hóa tổ chức doanh nghiệp

2.2.           Văn hóa tổ chức ở các công ty đa quốc gia

2.2.1.     Mô hình văn hóa gia đình

2.2.2.     Mô hình văn hóa tháp Eiffel

2.2.3.     Mô hình văn hóa tên lửa dẫn đường

2.2.4.     Mô hình văn hóa lò ấp trứng

2.3.           Văn hóa tổ chức của doanh nghiệp ở một số quốc gia

2.3.1.     Văn hóa tổ chức của doanh nghiệp ở Mỹ

2.3.2.     Văn hóa tổ chức của doanh nghiệp ở Nhật Bản

2.3.3.     Văn hóa tổ chức của doanh nghiệp ở Trung Quốc

2.3.4.     Văn hóa tổ chức của doanh nghiệp ở Đức

[3]

166-191

Chương 3: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO QUA CÁC NỀN VĂN HÓA

3.1.           Khái quát về lãnh đạo

3.1.1.     Khái niệm về lãnh đạo

3.1.2.     Phân biệt lãnh đạo và quản lý

3.2.           Các phong cách lãnh đạo

3.2.1.     Phong cách lãnh đạo độc đoán, dân chủ và tự do

3.2.2.     Phong cách lãnh đạo theo nghiên cứu của GLOBE

3.3.           Phong cách lãnh đạo ở một số quốc gia trên thế giới

3.3.1.     Phong cách lãnh đạo ở Mỹ

3.3.2.     Phong cách lãnh đạo các nước Mỹ la tinh

3.3.3.     Phong cách lãnh đạo ở Nhật Bản

3.3.4.     Phong cách lãnh đạo ở Trung Quốc

 [3]

 [5]

 

192-223

155-193

 

Chương 4: GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUA CÁC NỀN VĂN HÓA

4.1. Giao tiếp và ảnh hưởng của văn hóa đến giao tiếp

4.1.1. Khái niệm và vai trò của giao tiếp

4.1.2. Phân loại giao tiếp

4.1.3. Ảnh hưởng của văn hóa đến quá trình giao tiếp

4.2.           Đàm phán thương mại quốc tế và ảnh hưởng của văn hóa đến đàm phán thương mại quốc tế

4.2.1.                                                    Khái niệm và vai trò của đàm phán thương mại quốc tế

4.2.2.     Các kiểu đàm phán thương mại quốc tế

4.2.3.     Ảnh hưởng của sự khác biệt văn hóa đến quá trình đàm phán thương mại quốc tế

4.3.           Kỹ thuật giao tiếp và đàm phán qua các nền văn hóa

4.3.1.     Văn hóa giao tiếp và đàm phán của người Nhật Bản

4.3.2.     Văn hóa giao tiếp và đàm phán của người Mỹ

4.3.3.     Văn hóa giao tiếp và đàm phán của người Anh

4.3.4.     Văn hóa giao tiếp và đàm phán của người Việt Nam

4.3.5.     Kỹ thuật giao tiếp và đàm phán trong môi trường đa văn hóa

[3]

454-486

Chương 5: QUẢN TRỊ THÀNH CÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA

5.1.           Các khía cạnh văn hóa để kinh doanh toàn cầu theo mô hình Cuture Winzard

5.1.1.     Cấp bậc và tính bình đẳng

5.1.2.     Đặt trọng tâm vào nhóm

5.1.3.     Mối quan hệ

5.1.4.     Phong cách giao tiếp

5.1.5.     Quan niệm về thời gian

5.1.6.     Chấp nhận thay đổi

5.1.7.     Động lực/ Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

5.2.           Xây dựng quan điểm toàn cầu

5.2.1.     Khái niệm về quan điểm toàn cầu

5.2.2.     Các bước xây dựng quan điểm toàn cầu

5.3.           Lựa chọn và phát triển nguồn nhân lực

5.3.1.     Các tiêu chí để lựa chọn nguồn nhân lực

5.3.2.     Chính sách lương và chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực

5.4.           Xây dựng nhóm toàn cầu hiệu quả

5.4.1.     Khái niệm về nhóm toàn cầu

5.4.2.     Biện pháp xây dựng và củng cố nhóm toàn cầu

[2]

71-200

12. Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 1: VĂN HÓA VÀ QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA

6

5

1

2

Chương 2: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

9

7

2

3

Chương 3: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO QUA CÁC NỀN VĂN HÓA

8

6

2

4

Chương 4: GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUA CÁC NỀN VĂN HÓA

10

8

2

5

Chương 5: QUẢN TRỊ THÀNH CÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA

11

9

2

 

Kiểm tra

1

 

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

 

  CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                                 TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS Doãn Kế Bôn                                              Ths Lê Thị Việt Nga

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.