Đề cương học phần Kinh doanh quốc tế - Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế   11/14/2015 2:02:19 PM
 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN   

 

1.      Tên học phần: Kinh doanh quốc tế (International business)

2.      Mã học phần: ITOM1311

3.      Số tín chỉ: 3 (36,9)

(để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân)          

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết: không                                                           Mã HP:

- Học phần học trước: Kinh tế vi mô                                               Mã HP:

- Học phần song hành: không                                                           Mã HP:

- Điều kiện khác: không

5.      Đánh giá:            - Điểm chuyên cần: 0,1

                        - Điểm thực hành: 0,3

                        - Điểm thi hết HP: 0,6

6.      Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.           CBGD cơ hữu:

-          PGS.TS Doãn Kế Bôn

-         ThS. Lê Thị Việt Nga

-         ThS. Phan Thu Trang

7.2.           CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: không

7.3.           CB thực tế báo cáo chuyên đề: không

8.      Mục tiêu của học phần:           

- Mục tiêu chung: Học phần giúp sinh viên hiểu về kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và các hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: Học phần giúp người học hiểu về toàn cầu hóa và tác động của toàn cầu hóa cũng như các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh quốc tế. Học phần cũng giúp người học hiểu vì sao các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cần lựa chọn chiến lược kinh doanh, cấu trúc tổ chức và phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Ngoài ra, học phần giúp người học hiểu về các hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế khi thực hiện hoạt động kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu.

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần nghiên cứu về kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, tác động của toàn cầu hóa và các yếu tố thuộc môi trường chính trị, môi trường pháp luật, môi tường kinh tế, môi trường văn hoá đến hoạt động kinh doanh quốc tế. Học phần cũng nghiên cứu về các chiến lược kinh doanh quốc tế, các mô hình cấu trúc tổ chức doanh nghiệp và các cách thức thâm nhập thị trường mà doanh nghiệp kinh doanh quốc tế áp dụng. Cuối cùng, học phần giới thiệu khái quát về hoạt động quản trị chuỗi cung ứng, quản trị R&D, quản trị tài chính và quản trị nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

The module introduces international business in globalization era, the impact of globalization, political environment, economic environmetn, law environment and cultural environment on international business. The module also introduces business strategies, organisation structures and models of market integration. Finally, the module provides a general knowledge of supply chain management, R & D management, financial management and human resources management in international business.

10. Tài liệu tham khảo:

10.1 TLTK bắt buộc:

[1] Bài giảng « Kinh doanh quốc tế » của Bộ môn QTTN TMQT,

[2] Donald A. Ball, Wendell H. McCulloch, Jr, Paul L.Frantz, J. Michael Geringer, Michael S. Minor - Ninth Edition ,2009,   International Business, The Challenge of Global Competition, Mc Graw Hill

[3] Charles W. L. Hill, 1999, Internatinal Business – Irwin/ Mc Graw Hill,

10.2.  TLTK khuyến khích (Websites):

[4] Phạm Như Hiền, Đỗ Huy Bình, Nguyễn Hoàng Dũng, 2008, Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng (sách dịch), NXB Lao Động Xã Hội.

[5]Chopra, S. & Meindl, P, 2007, Supply Chain Management: Strategy, Planning và Operation, Prentice Hall.

[6] www.wto.org

11. Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Bài mở đầu

- Mục tiêu của học phần

- Đối tượng nghiên cứu

- Nội dung học phần

- Phương pháp nghiên cứu

Chương 1: KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

1.1.      Kinh doanh quốc tế

1.1.1.     Khái niệm và đặc điểm của kinh doanh quốc tế

1.1.2.     Chủ thể tham gia kinh doanh quốc tế

1.1.3.     Mục đích của kinh doanh quốc tế

1.2.      Toàn cầu hóa

1.2.1.     Khái niệm toàn cầu hóa

1.2.2.     Nội dung của toàn cầu hóa

1.3.      Tác động của toàn cầu hóa đến kinh doanh quốc tế

1.3.1.     Tác động theo hướng tạo cơ hội đối với kinh doanh quốc tế

1.3.2.     Tác động theo hướng tạo thách thức đối với kinh doanh quốc tế

 

 

 

 

 

[1]

[2]

 

 

 

 

 

 

1-38

Chương 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ

2.1.      Môi trường chính trị

2.1.1.     Hệ thống chính trị trên thế giới

2.1.2.     Tác động của môi trường chính trị đến kinh doanh quốc tế

2.2.      Môi trường pháp luật

2.2.1.     Hệ thống pháp luật trên thế giới

2.2.2.     Tác động của môi trường pháp luật đến kinh doanh quốc tế

2.3.      Môi trường kinh tế

2.3.1.     Hệ thống nền kinh tế trên thế giới

2.3.2.     Các chỉ số phân tích môi trường kinh tế

2.3.3.     Tác động của môi trường kinh tế đến kinh doanh quốc tế

2.4.      Môi trường văn hóa

2.4.1.     Khái niệm về văn hóa

2.4.2.     Các yếu tố trong môi trường văn hóa

2.4.3.     Tác động của môi trường văn hóa đến kinh doanh quốc tế

[2]

[3]

 

242-387

Chương 3: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ CÁC MÔ HÌNH CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH QUỐC TẾ

3.1.      Chiến lược kinh doanh quốc tế

3.1.1.     Khái niệm về chiến lược kinh doanh quốc tế

3.1.2.     Vai trò của chiến lược kinh doanh quốc tế

3.1.3.     Quá trình hình thành chiến lược kinh doanh quốc tế

3.1.4.     Phân loại chiến lược kinh doanh quốc tế

3.2.      Mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

3.2.1.     Mô hình cấu trúc theo chức năng

3.2.2.     Mô hình cấu trúc theo sản phẩm

3.2.3.     Mô hình cấu trúc theo khu vực địa lý

3.2.4.     Mô hình cấu trúc theo sản phẩm – khu vực địa lý

3.3.      Các nguyên tắc quản lý trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

3.3.1.     Nguyên tắc quản lý tập trung

3.3.2.     Nguyên tắc quản lý phân quyền

[1]

[2]

[3]

 

 

462-501

Chương 4: THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

4.1.      Những rào cản trong kinh doanh quốc tế

4.1.1.     Những rào cản trong thương mại quốc tế

4.1.2.     Những rào cản trong đầu tư quốc tế

4.2.      Thâm nhập thị trường thông qua thương mại quốc tế

4.2.1.     Xuất khẩu

4.2.2.     Nhập khẩu

4.2.3.     Mua bán đối lưu

4.2.4.     Thuê ngoài

4.3.      Thâm nhập thị trường thông qua đầu tư quốc tế

4.3.1.     Đầu tư trực tiếp nước ngoài

4.3.2.     Đầu tư gián tiếp

4.4.      Thâm nhập thị trường thông qua hợp đồng

4.4.1.     Hợp đồng mua bán giấy phép

4.4.2.     Hợp đồng nhượng quyền thương mại

4.4.3.     Hợp đồng chìa khóa trao tay

4.4.4.     Hợp đồng cho thuê

4.5.      Cơ sở lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

4.5.1.     Những nhân tố khách quan từ môi trường kinh doanh

4.5.2.     Những nhân tố chủ quan từ phía doanh nghiệp

[3]

[6]

556-590

Chương 5: QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH QUỐC TẾ

5.1.      Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế

5.1.1.     Khái niệm về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng quốc tế

5.1.2.     Vai trò của quản trị chuỗi cung ứng đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

5.1.3.     Thách thức trong quản trị chuỗi cung ứng quốc tế

5.1.4.     Các quy trình cơ bản trong chuỗi cung ứng (bao gồm hoạch định, mua hàng, sản xuất, giao hàng, thu hồi)

5.2.      Quản trị marketing và R&D quốc tế

5.2.1.     Khái niệm về quản trị marketing và R&D quốc tế

5.2.2.     Quản trị 4P trong thương mại quốc tế

5.3.      Quản trị tài chính quốc tế

5.3.1.     Quản trị tài chính đa quốc gia

5.3.2.     Quản trị rủi ro hối đoái

5.3.3.     Quản trị rủi ro tỷ giá

5.4.      Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

5.4.1.     Khái niệm quản trị nguồn nhân lực quốc tế

5.4.2.     Vai trò của quản trị nguồn nhân lực quốc tế

5.4.3.     Chính sách nhân sự quốc tế

5.4.4.     Đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý

5.4.5.     Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

5.4.6.     Chính sách lương

[1]

[3]

[4]

[5]

 

592-621

622-647

12.        Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa

7

5

2

2

Chương 2: Môi trường kinh doanh quốc tế

9

7

2

 

Chương 3: Chiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

10

8

2

 

Chương 4: Thâm nhập thị trường quốc tế

10

8

2

 

Chương 5: Quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

7

6

1

 

Kiểm tra

2

 

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

  CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                            TRƯỞNG BỘ MÔN  

PGS.TS Doãn Kế Bôn                                                         Ths Lê Thị Việt Nga

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.