Đề cương học phần Tổng luận thương phẩm học - Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế   11/14/2015 1:54:23 PM
 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  

 

1.      Tên học phần: Tổng luận thương phẩm học

      Fundamental science of commodity

2.      Mã học phần: ITOM1411

3.      Số tín chỉ: 2TC (24,6)

     (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)          

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết: Không                                   Mã HP:

- Học phần học trước:            Quản trị chất lượng              Mã HP:

- Học phần song hành: Không                                  Mã HP:

- Điều kiện khác: Không

5.      Đánh giá:            - Điểm chuyên cần: 0,1

                                  - Điểm thực hành: 0,3

                                   - Điểm thi hết HP: 0,6

6.      Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.           CBGD cơ hữu:

-         PGS.TS. Doãn Kế Bôn

-         Ths. Lê Thị Thuần

-         Ths. Mai Thanh Huyền

7.2.           CBGD kiêm nhiệm thường xuyên:

-         PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh,

-         Ths. Bùi Đức Dũng

7.3.           CB thực tế báo cáo chuyên đề: không

8.      Mục tiêu của học phần:           

- Mục tiêu chung: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thương phẩm học, giúp người học hiểu được một số vấn đề cơ bản về hàng hóa phục vụ cho hoạt động thương mại.

- Mục tiêu cụ thể: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thương phẩm học như phân loại, cơ cấu mặt hàng, các vấn đề về chất lượng của hàng hoá cũng như kiến thức chung về tiêu chuẩn hàng hoá và quy chuẩn kỹ thuật. Nội dung của học phần sẽ giúp người học có được kiến thức cần thiết để vận dụng vào thực tiễn kinh doanh, biết cách xây dựng, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, người học cũng có những kiến thức nhất định về rào cản kỹ thuật và tầm quan trọng của việc vượt rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường nước ngoài.   

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần đề cập những vấn đề chung đối với hàng hoá, bao gồm: phân loại, cơ cấu mặt hàng và cơ sở hình thành cơ cấu mặt hàng hợp lý, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hoá, các yêu cầu chung đối với chất lượng hàng hoá, các chỉ tiêu chất lượng, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng và làm biến động đến chất lượng hàng hoá và các biện pháp chăm sóc bảo quản hàng hóa. Một phần nội dung học phần cũng đề cập đến vấn đề tiêu chuẩn hoá, quy chuẩn kỹ thuật, vấn đề vượt rào cản kỹ thuật cũng như tác động của những vấn đề đó đến sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

The module introduces fundamental science of commodity such as : goods classification, goods structure, bar code, goods branding, genaral requirements for goods quality, methods of assessing quality, factors affecting goods quality, methods of keeping commodities in good condition. In addition, the subject deals with goods standardization, goods specifications as well as their effects on manufacturing and trading commodities in the situation of global economic integration.

10. Tài liệu tham khảo:

10.1.       TLTK bắt buộc:

[1]  Bµi gi¶ng Tæng luËn th­¬ng phÈm häc, Bé m«n QTTNTMQT

[2]  PGS.TS. Doãn Kế Bôn, PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền, 2009, Khoa học hàng hóa, NXB Tài chính.

[3]  C¬ së tiªu chuÈn ho¸, Tæng côc TC-§L-CL-Hµ néi- 2000

[4]  Ph¸p lÖnh ghi nh·n hµng ho¸

10.2.       TLTK khuyến khích (Websites):

-         LuËt tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt

-         www.tbtvn.org

-          www.tcvn.gov.vn

11. Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Më ®Çu

Ch­¬ng 1

Ph©n lo¹i hµng ho¸ vµ mÆt hµng

1.1. Ph©n lo¹i hµng ho¸

1.1.1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa

1.1.2. Yªu cÇu, nguyªn t¾c, tiªu thøc bËc ph©n lo¹i vµ m· hãa hµng hãa

1.2. M· sè, m· v¹ch cu¶ hµng ho¸

1.2.1. M· sè

1.2.2. M· v¹ch

1.2.3. øng dông cña m· sè, m· v¹ch hµngho¸

1.3. Ghi nh·n hµng ho¸

1.3.1. Kh¸i niÖm

1.3.2. Môc ®Ých

1.3.3. Yªu cÇu trong n­íc vµ quèc tÕ vÒ ghi nh·n hµng hãa

1.3.4. Néi dung ghi nh·n hµng hãa

1.4. MÆt hµng vµ c¬ cÊu mÆt hµng

1.4.1. MÆt hµng

1.4.2. C¬ cÊu mÆt hµng

 

[1]

 

3 – 7

Ch­¬ng II

ChÊt l­îng hµng ho¸

2.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n

2.1.1. Kh¸i niÖm chÊt l­îng

2.1.2. ChØ tiªu chÊt l­îng hµng ho¸

2.1.3. HÖ sè quan träng cña chØ tiªu

2.1.4. HÖ sè møc chÊt l­îng, chÊt l­îng toµn phÇn, chÊt l­îng tèi ­u

2.2. Yªu cÇu chung ®èi víi chÊt l­îng hµng hãa

2.2.1. Yªu cÇu chung ®èi víi chÊt l­îng hµng c«ng nghiÖp

2.2.2. Yªu cÇu chung ®èi víi chÊt l­îng hµng thùc phÈm

2.3. C¸c chØ tiªu chÊt l­îng hµng ho¸

2.3.1. ChØ tiªu chøc n¨ng c«ng dông

2.3.2. ChØ tiªu ECGONOMIC

2.3.3. ChØ tiªu thÈm mü

2.3.4. ChØ tiªu kinh tÕ - x· héi

2.4. ChØ tiªu chÊt l­îng cña mét sè nhãm hµng

2.4.1. ChØ tiªu chÊt l­îng ®èi víi hµng may mÆc

2.4.2. ChØ tiªu chÊt l­îng ®èi víi hµng giµy dÐp

2.4.3. ChØ tiªu chÊt l­îng ®èi víi ®å gç

2.4.4. ChØ tiªu chÊt l­îng ®èi víi hµng thùc phÈm

2.5. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng hµng hãa

2.5.1. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp

2.5.2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp

2.6. C¸c yÕu tè lµm biÕn ®éng chÊt l­îng hµng ho¸ vµ biÖn ph¸p ch¨m sãc b¶o qu¶n hµng ho¸

2.6.1. C¸c yÕu tè lµm biÕn ®éng chÊt l­îng hµng ho¸

2.6.2. C¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc, b¶o qu¶n hµng ho¸

[1]

[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 – 20

Ch­¬ng III

KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hµng ho¸

3.1. KiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸

3.1.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c h×nh thøc kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸

3.1.2. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸

3.2. §¸nh gi¸ chÊt l­îng hµng ho¸

3.2.1. Kh¸i niÖm

3.2.2. C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hµng ho¸

[3]

20 – 28

Ch­¬ng IV

Hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i vµ Tiªu chuÈn hãa hµng hãa

4.1. Hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i

4.1.1. Kh¸I niÖm hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i

4.1.2. Ph©n lo¹i, yªu cÇu vµ môc ®Ých cña hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i

4.1.3. Quy ®Þnh cña WTO vÒ hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i

4.1.4. Hµng rµo kü thuËt trong th­¬ng m¹i cña mét sè quèc gia trªn thÕ giíi

4.2. Tiªu chuÈn hãa hµng hãa

4.2.1  Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých tiªu chuÈn ho¸

4. 2.2. Quy ®Þnh cña WTO vÒ tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt

4.2.3.  C¸c lo¹i vµ c¸c cÊp tiªu chuÈn cña VN

4.2.4. Quy chuÈn kü thuËt cña VN

[1]

[2]

28-52

109-115

12. Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 1

6

5

1

2

Chương 2

12

10

2

3

Chương 3

5

4

1

4

Chương 4

7

5

2

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

       CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                               TRƯỞNG BỘ MÔN

     PGS.TS Doãn Kế Bôn                                            Ths Lê Thị Việt Nga

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.