Quy định mức thu học phí đối với hệ đại học năm học 2015 - 2016   11/13/2015 9:37:20 AM
 

QUY ĐỊNH

V/v Mức thu học phí đối với hệ đại học năm học 2015-2016

(Ban hành theo Quyết định số  650A /QĐ-ĐHTM ngày 13 tháng10 năm 2015 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

 

 

            Điều 1. Mức thu học phí    

            1. Học phí hệ đại học chính quy

1.1. Học phí đại học chính quy:                            205.000 đồng/tín chỉ

1.2. Học phí cao đẳng chính quy:                        162.000 đồng/tín chỉ

            2. Học phí hệ vừa làm vừa học:                            350.000 đồng/tín chỉ

3. Học phí hệ liên thông                

            2.1. Học phí liên thông từ cao đẳng lên đại học:   416.000 đồng/tín chỉ

            2.2. Học phí liên thông từ trung cấp lên đại học:   302.000 đồng/tín chỉ

            4.Học phí Bằng hai:                                                370.000 đồng/tín chỉ

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Quy định này này được áp dụng từ năm học 2015-2016 cho các hệ đại học trong Trường Đại học Thương mại. Các quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.


 

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     GS.TS Đinh Văn Sơn

TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.