THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế Điện thoại: 04.37643219 Ext 3070 Email: tmqt@vcu.edu.vn Địa chỉ: P. 102 nhà T